top of page
  • OSZ press

Vrásky ale i nádej pre mestské školy a školské zariadenia

Určite nikomu zo školského prostredia, ani nikomu zo širokej verejnosti netreba veľa hovoriť o stagnácii či dokonca úpadku školského vzdelávania. Nedostatok či nerealizovanie koncepcií, nepripravenosť absolventov pre prax, slabé výsledky medzinárodných meraní a pod.


Často sa zamýšľame nad republikovou úrovňou vzdelávania a možno menej si všímame lokálnu a regionálnu. I tu totiž je čo zlepšovať. Ako na úrovni kraja, tak aj v našom „ župnom“ meste. Kým stredné školy patria do inej ako mestskej zriaďovateľskej pôsobnosti, tak nás vo verejnosti i na mestskom zastupiteľstve, v mestských orgánoch interesujú materské a základné školy.


Prebieha tu kvalitné vzdelávanie? Sú dielňou ľudskosti? Nehanbil by sa za ne Komenský? No a tiež sú tu otázky: Sú naše školy dobre materiálne vybavené? Nezateká do nich? Majú žiaci moderné učebné pomôcky?


Veľa, veľmi veľa by mohlo byť otázok, ako aj najrôznejších odpovedí. Nás, poslancov klubu Odvážme sa zrýchliť interesovalo školstvo i v rámci rozpočtu za rok 2019.

V pôvodnom návrhu z dielne mestského úradu bolo na kapitálové výdavky navrhnuté len 68 tisíc eur (spolu MŠ a ZŠ). Pre zaujímavosť je to len 14 % z kapitálových výdavkov, ktoré by mali v tomto roku dostať 4 stredné školy v rámci BBSK od svojho zriaďovateľa. Preto sa vo schválenom pozmeňovacom návrhu Ing. Michala Demetera navýšili kapitálové výdavky o 260 tis. eur (časť z nich by mala byť využitá na rekonštrukciu MŠ na ul. Rožňavskej). Samozrejme prostriedky treba rozdeliť podľa správnych priorít. Táto dobrá správa pre ZŠ a MŠ bude, verím mať pokračovanie aj v prípade úpravy rozpočtu (z podielových daní), no a najmä pri príprave budúcoročného rozpočtu.

Samozrejme v školách a ŠZ nemôže byť absolútnou prioritou infraštruktúra, stav objektov. Dôležitá je kvalita vzdelávania a duch škôl. Dôležité je tiež kvalitné riadenie, metodická pomoc pre školy z úrovne mestského úradu. Nie je našou úlohou riešiť personálne obsadenie odboru školstva, ale rozhodne by na jeho čele mal byť kvalitný odborník a kvalitní úradníci a metodici. Nebolo by vhodné aby boli v budúcnosti týmto riadením poverovaní poslanci či ekonómovia.

Dalo by sa ešte písať o všeličom. Napríklad o 80-tich tisícoch eur v rozpočte pre neštátne školy a školské zariadenia, pôsobení niektorých súkromných subjektov (napr. ZUŠ či CVČ ) a pod. No a tiež o prerozdeľovaní viazaných prostriedkov a vôbec o narábaní s prostriedkami preneseného výkonu štátnej správy. A tiež o racionalizácii a hodnotení škôl.


Otázok je teda veľmi veľa a pri riešení najrôznejších tém bude potrebná odvaha. Dôležitá tiež bude dobrá spolupráca všetkých zainteresovaných – primátora, poslancov, úradu, učiteľov, rodičov, verejnosti a samotných žiakov. Klub Odvážme sa zrýchliť Vás pozýva k spolupráci. Zajtra totiž môže byť neskoro.
PaedDr. Jaroslav Bagačka

poslanec Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

2 views0 comments

Comments


bottom of page